Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (2023)

O studiach

W celu rozpoczęcia procesu prosimy okontakt zkoordynatorem pod numerem tel. 605 300 088.

"W podejściu docoachingu koncentrujemy się narelacji coacha zindywidualnym klientem, zespołem iorganizacją. Uczymy rozpoznawać nieświadome zjawiska zachodzące wrelacjach iradzić sobie znimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, anie utrudniały bądź hamowały ten rozwój. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania wroli coacha, pogłębiać irozwijać swoje kompetencje wtym zakresie. Program wzbogacony jest orozumienie mentoringu imetod jego wdrażania worganizacji. Nawykładach, ćwiczeniach izajęciach superwizyjnych słuchacze uczą się budowania relacji służącej osobistemu izawodowemu rozwojowi klienta. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić."

Jerzy Dmuchowski
Kierownik merytoryczny kierunku

Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (1) Studia realizowane we współpracy zLaboratorium Psychoedukacjipod patronatem Izby Coachingu

Założenia podstawowe

W naszym rozumieniu coachingu kluczowa jest relacja coacha zindywidualnym klientem, zespołem iorganizacją. Wpodejściu docoachingu koncentrujemy się narelacji coacha zindywidualnym klientem, zespołem iorganizacją. Zakładamy, że wśród innych czynników, takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie idoświadczenie coacha, to właśnie jakość tej relacji decyduje oskuteczności coachingu. Dobra relacja coachingowa charakteryzuje się empatycznym rozumieniem iwsparciem oraz życzliwą ipełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana nakliencie, inspiruje istymuluje rozwój iwykorzystanie jego potencjału dorozwiązywania problemów określonych wkontrakcie. Wybór zagadnień oraz kierunki rozwoju uzgadniane są przez coacha zorganizacją zamawiającą ifinansującą oraz osobą, zespołem lub organizacją będącą podmiotem coachingu.
Szczególną uwagę poświęcamy nieświadomym zjawiskom zachodzącym wrelacji. Uczymy je rozpoznawać oraz pokazujemy jak radzić sobie znimi tak, żeby sprzyjały rozwojowi klienta, anie utrudniały bądź hamowały ten rozwój.
Od edycji 2014/2015 rozszerzyliśmy program ozagadnienia mentoringu. Studenci zapoznają się ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia, formami mentoringu, procesem rozwoju osobistego mentora, relacjami jakie powstają pomiędzy mentorem ajego podopiecznym. Ponadto program obejmie analizę różnic pomiędzy relacją coachingową imentoringową oraz sposoby imożliwości wdrażania mentoringu worganizacjach.

Adresaci

Osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożeni, liderzy, szefowie, trenerzy, szkoleniowcy, mistrzowie inauczyciele oraz osoby, którzy zamierzają takie role pełnić.

Cel

Studia, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentrują się natreningu „miękkich" umiejętności psychologicznych: jak zbudować relację służącą osobistemu izawodowemu rozwojowi klienta. Uczymy jak inspirować klienta, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii irealizację.

Superwizja dla absolwentów.


Szczegółowe informacje dotyczące superwizji wroku akademickim 2020/2021.

Warunki zaliczenia

obecność iaktywność oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów wramach studiów

Czas trwania

dwa semestry, 310 godzin.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych naUniwersytecie SWPS.

Oferta dla absolwentów

absolwentom PSCM oferujemy, wdodatkowym trybie, możliwość uczestnictwa wgrupie superwizyjnej prowadzonej przez psychoterapeutę certyfikowanego wPolskim Towarzystwie Psychologicznym azarazem doświadczonego coacha akredytowanego przez Izbę Coachingu – Annę Srebrną.

(Video) Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu - idee i założenia. Wywiad z Robertem Szostkiem

Proces akredytacji - Izba Coachingu

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych iSzkoleń może dokonać zmian wprogramie, kadrze iformie studiów.

Organizacja itematyka zajęć

Terminarz zjazdów narok akademicki 2022/2023

Program obejmuje łącznie 310 godzin lekcyjnych wformie 18 zjazdów weekendowych, wtym:

 • zjazdy: graduacyjny - 3 dniowy (piątek, sobota, niedziela) pozostałe - dwudniowe wtym jeden wyjazdowy doośrodka podwarszawskiego (pobyt wliczony wcenę studiów)
 • pięciodniowy trening interpersonalny wformule Grupy Otwarcia® (zakwaterowanie iwyżywienie płatne we własnym zakresie)

Ostatnie zajęcia wniedzielę połączone są zrozdaniem świadectw.
Najbliższa edycja studiów (XV) rozpocznie się wpaździerniku 2022 roku.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie wLaboratorium Psychoedukacji. Wprzypadku przedłużającego się stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia częściowo będą odbywały się online.

Program:

1. Teoria ipraktyka coachingu - zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu coachingowego
 • kontrakt wcoachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 • zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji iocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem ipsychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta nakonsultację psychologiczną

2. Teoria ipraktyka mentoringu- zasady ogólne

 • Starożytne korzenie relacji mistrz-uczeń
 • Przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring"
 • Mentee, mentorowany, podopieczny, czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych
 • Mentoring rozwojowy amentoring kariery
 • Mentor acoach – podobieństwa iróżnice
 • Rodzaje mentoringu

3. Specyfika pracy mentora

 • mentoring - proces rozwoju osobistego mentee
 • korzyści zpełnienia roli mentora iz posiadania mentora: osobiste/zawodowe idla organizacji
 • funkcje ikompetencje mentora
 • rozwój umiejętności mentora

4. Coach, mentor jego osobowość iosobisty trening

 • świadomość coacha/mentora wrelacji
 • podejście skoncentrowane nakliencie
 • dialog egzystencjalny
 • sztuka słuchania
 • trening umiejętności komunikacyjnych - wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha/mentora
 • regulacja emocji

5. Trening interpersonalny wformule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)

 • poznanie swojego funkcjonowania wrelacjach zinnymi ludźmi iz grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się nainnych igrupę oraz wpływów jakim się ulega

6. Kształtowanie relacji coachingowej imentoringowej wzależności odtypu osobowości klienta

 • umiejętność rozpoznawania osobowości klienta - wprowadzenie wnajważniejsze teorie osobowości oraz sposoby wykorzystania ich wpraktyce coachingu imentoringu

7. Zjawiska nieświadome istotne wrelacji coachingowej: rozpoznawanie rozumienie iradzenie sobie znimi

 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania irozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań istylu działania klienta

8. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy wroli coacha

9. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość spotkania osób wcoachingu

 • zależności iodmienności między interakcją, kontaktem irelacją
 • ćwiczenie jakości nawiązania ipodtrzymywania kontaktu zdrugą osobą
 • świadomość własnej specyfiki wbudowania kontaktu abycie wrelacji zcoachee i/lub mentee
 • jakość kontaktu aempatia wrelacji

10. Coaching –podejścia, metody, techniki

(Video) Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych oraz Coachingu i Mentoringu

 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie wtrudnych izaskakujących sytuacjach
 • Co-active Coaching

11. Wartości iprzekonania wprocesie coachingu imentoringu
12. Dylematy etyczne wpracy coacha imentora

13. Dynamiczna psychologia społeczna

 • dynamiczne vs. statyczne podejście wpsychologii
 • postawy isądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się iosiągania mistrzostwa
 • działanie ikontrola
 • struktura „ja"
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu ijej zastosowanie wpraktyce coachingu
 • nieświadome zjawiska wgrupie, zespole, organizacji – wprowadzenie

14. Teoria zmiany

 • trwała zmiana napoziomie jednostek, grup ispołeczności - rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

15. Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne

 • jak rozumieć iplanować rozwój zawodowy wróżnych etapach życia

16. Rola coachingu wbudowaniu kultury organizacyjnej- coaching zespołowy

 • wdrażanie coachingu worganizacjach - wykorzystanie procesu coachingu doprzygotowania menedżera dopełnienia roli coacha wobec swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy

17. Wdrażanie mentoringu worganizacjach

 • szanse izagrożenia wynikające zwdrożenia programu – perspektywa organizacji, podopiecznych imentorów
 • obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych worganizacji
 • dobór kandydatów namentorów
 • dobór kandydatów napodopiecznych
 • rola izadania koordynatora programu
 • kojarzenie par mentor-podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady izalety każdej znich
 • zadania działu HR
 • rola bezpośredniego przełożonego; kwartet mentoringu
 • przegląd najczęściej występujących trudności isposoby ich przezwyciężania

18. Style przywództwa ikultura organizacyjna oraz ich wpływ nafunkcjonowanie organizacji

 • kultura organizacyjna jako kontekst, wktórym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta wrozpoznaniu mocnych isłabych stron jego stylu zarządzania

19. Organizacja jako partner wcoachingu

 • studia przypadków

20. Coaching międzykulturowy

 • studia przypadków

21. Warsztat dobrych praktyk coachingowych imentoringowych

Kadra

Kierownicy Studiów: Jerzy Dmuchowski oraz Robert Szostek

Jerzy Dmuchowski - superwizor treningu grupowego ipsychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Robert Szostek - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta.

(Video) Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych oraz Coachingu i Mentoringu

Prowadzący:Adam Aduszkiewicz, Rafał Bornus, Lan Bui-Wrzosińska, Jerzy Dmuchowski, Łada Drozda, Agnieszka Iwaszkiewicz, Piotr Kociołek, Michał Kułakowski, Joanna Mieczkowska-Trąd, Aureliusz Leżeński, Krzysztof Mazur, Paweł Malinowski, Michał Modliński, Andrzej Nowak, Aleksandra Pogorzelska, dr hab. Ryszard Praszkier, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Anna Srebrna, Anna Subocz-Polańczyk, Robert Szostek, Joanna Mieczkowska-Trąd, Izabella Lasocka, Danel Giejbatow, Matylda Marczak.

Rekomendacje

Opinie absolwentów Podyplomowych Studiów Coachingu iMentoringu

„Studia Coachingu wLaboratorium Psychoedukcaji były bardzo rozwijającym doświadczeniem, które miało wpływ nawiele obszarów mojego życia. Naprogu studiów oczekiwałam, że nakoniec będę bardziej świadoma siebie istanę się skuteczniejszym szefem zespołu. Po roku studiów widzę, jak wiele dowiedziałam się osobie, owłasnej osobowości iźródłach podejmowanych przeze mnie decyzji. Ma to pozytywny wpływ nawszystkie relacje, jakie mam wrodzinie, zprzyjaciółmi ite zawodowe. Jakość relacji wpracy przekłada się namoją osobistą skuteczność iwydajność mojego zespołu. Świadczą otym nasze wyniki iinformacje zwrotne odsamego zespołu, jak inaszych Klientów.Przekraczanie własnych granic poczucia komfortu, włożony wysiłek, poświęcony czas ipieniądze, przyniosły mi bardzo dobry zwrot ztej inwestycji”.

Renata Strużewska
Department Manager
Procter & Gamble

„Studia coachingu wLaboratorium Psychoedukacji są nie tylko poznawaniem narzędzi, czy różnych metod, które pozwolą naowocną pracę zklientem. Są przede wszystkim niezwykłą możliwością poszerzenia pola własnej świadomości, co jest nieodzowne, bo przecież coach pracuje „na sobie” irelację zdrugim człowiekiem przepuszcza przez siebie zuważnością nawszystkie sygnały namikropoziomie kontaktu. Taka nauka, rozwój osobisty odbywają się nie tylko dzięki zajęciom warsztatowym, ale przede wszystkim dzięki atmosferze otwartości, zaufania ibezpieczeństwa, jaką stwarza grupa iprowadzący. Wtakim kontakcie wiele naszych procesów psychicznych może zachodzić bardziej intensywnie aprzez to są dużo łatwiejsze douchwycenia inazwania. Ato kolejny krok nadrodze dopoznania siebie iposzerzenia tym samym własnych kompetencji jako coacha. Wdniu codziennym czy nazajęciach, gdzie nie powstaje taka więź grupowa, nie jest to możliwe. Moim zdaniem bardzo procentuje tutaj doświadczenie grupy otwarcia. Zresztą, pod koniec roku akademickiego miałam wrażenie, że każdy kolejny weekend zajęć to jedna wielka grupa otwarcia”.

Natalia Wawrzewska
Managerka kultury icoach

„PSC zmieniło mnie.
Uderzyłem wrozwój! :)“

Piotr Persona
Trener, coach iwłaściciel firmy szkoleniowo – doradczej

„… to były bardzo dobre studia. Program, wykładowcy, koleżanki ikoledzy zroku, wszystko złożyło się wznakomitą całość.Jeśli ktoś chce zostać coach’em, program PSC da mu możliwość spotkania zdoświadczonymi praktykami iwiele godzin ćwiczeń pod ich kierunkiem iuważnym nadzorem, aponadto solidny zasób wiedzy psychologicznej, niezbędnej zarówno wpracy coacha, jak również wtrenera czy menedżera“.

Adam Aduszkiewicz
Doktor filozofii, konsultant itrener,
wieloletni dyrektor HR.

„Studia podyplomowe coachingu okazały sie dla mniedobrą inwestycją. Zarówno czasu jak ipieniędzy.Zdobyta wiedza iumiejętnoscipomagają mispelniać sie wroli coacha,dzięki czemu jestem skuteczniejszym niż dotychczasmanagerem.Nie moglabym nie wspomniec oujmującej atmosferze panującej wlaboratorium - wielkie brawa dla wykladowców!“

Kamila Molińska
Właściciel firmy Molinska Business Coaching.

“Rozpoczynałam studia zprzeświadczeniem, że mają one posłużyć uporządkowaniu posiadanej przeze mnie wiedzy praktycznej. Dziś uśmiecham się nasamo wspomnienie – to tu zrozumialam czym rzeczywiście może być coaching ico najważniejsze - jak ważnym narzędziem coachingowym jest sam coach. Studium coachingu to niezwykli ludzie, znakomicie spędzony czas imądrze zainwestowane pieniądze.”

Edyta Kurek
Vice President East Central Europe in Herbalife Ltd,
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

(Video) Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych oraz Coachingu i Mentoringu

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Nabór nastudia podyplomowe wroku akademickim 2022/2023 trwa dopaździernika 2022 roku.
W związku zzaistniałą sytuacją prowadzimy spotkania rekrutacyjne on line.
W celu umówienia rozmowy, prosimy oprzesłanie CV oraz kopii dyplomu naadres [emailprotected]

Warunki przyjęcia:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • predyspozycje dopracy zludźmi
 • przesłanie cv ikopii dyplomu naadres mailowy [emailprotected]
 • kandydatów zapraszamy narozmowę kwalifikacyjną naktórą należy przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz CV

Uwaga: budynek, wktórym odbywają się zajęcia nie posiada windy, apomieszczenia nie są przystosowane dla osób zniepełnosprawnością ruchową wymagającą używania wózka inwalidzkiego.

Informacje: Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088
Laboratorium Psychoedukacji, ul. Arabska 7 A, 03-977 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax.: (22) 617 24 52 , kom. 501 201 490
E-mail: [emailprotected]

Opłaty

Pożyczki nakształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju wramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki nacele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą roku akademickiego 2022/2023.

Kierunek nie jest objętypromocją dla absolwentów istudentów Uniwersytetu SWPS.

Opłata za całe studia:

19 750 zł + pobyt (zakwaterowanie iwyżywienie) wtrakcie Grupy Otwarcia® ok.800 - 1800 zł
(w zależności odośrodka płatne po ustaleniu miejsca wośrodku).
Opłatę za studia można rozłożyć najedną, dwie lub pięć rat płatnych do10 marca 2023 roku.
Kierunek nie jest objęty opłatą rekrutacyjną.
Po zarejestrowaniu się wsystemie prosimy okontakt zkoordynatorem studiów wcelu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej zkierownikiem studiów.

UWAGA!
Po dokonaniu rejestracji automatycznie generują się Państwu wankiecie osobowej iumowie numery rachunków dotyczące płatności opłaty rekrutacyjnej iczesnego. Prosimy ozignorowanie ich idokonywanie wpłat naponiższy numer konta:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Raiffeisen Bank S.A.
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135

Kontakt

Informacje: Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088
Laboratorium Psychoedukacji, ul. Arabska 7 A, 03-977 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax (22) 617 24 52, kom. 501 201 490
E-mail:[emailprotected]

(Video) Coaching i Mentoring - Studia Podyplomowe WSFiZ

Videos

1. Laboratorium Psychoedukacji Podyplomowe Studia Coachingu i Mentorignu oraz Trenerów Grupowych
(Studia Podyplomowe)
2. 06 Wszystko o coachingu - Jak wybrać coacha? Czy ważna jest certyfikat, dyplom czy akredytacja?
(Robert Łężak)
3. Studia Podyplomowe Executive MBA Przywództwo i Coaching w Collegium Humanum
(Magdalena Żmijewska)
4. Webinarium Klubu Naukowca Academya "Mentoring w środowisku naukowym "
(Academya)
5. Coaching i mentoring
(Nowoczesna Firma S.A.)
6. Studia podyplomowe Filary Coachingu
(Tomasz Kuk)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 03/02/2023

Views: 5836

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.