Onderneming in BV-vorm in 2021 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming · Fiscaal Vanmorgen (2024)

Belastingplan 2020, Fiscale winstberekening, Inbreng in BV, Wetswijzigingen 2020

Heroverweeg ondernemingsstructuur door tariefsaanpassingen in 2021

Ondernemers kunnen er voor kiezen om hun onderneming te drijven middels een IB-onderneming (denk hierbij aan de eenmanszaak, VOF of maatschap) dan wel een B.V. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm wordt vaak ingegeven door fiscale motieven. Door de aankomende wetswijzigingen per 1 januari 2021 kan het zo zijn, dat uw huidige rechtsvorm fiscaal niet meer optimaal is.

23 september 2020

Hoe wordt de winst bij een IB-onderneming en bij een B.V. in 2020 belast?

Wanneer er sprake is van een IB-onderneming wordt de winst belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Het tarief in de hoogste schijf in 2020 bedraagt 49,50%. De MKB-winstvrijstelling bedraagt in 2020 14%. Dit betekent dat gesteld kan worden dat de marginale belastingdruk voor een IB-ondernemer in de hoogste tariefschijf 43,06% bedraagt. Wanneer de onderneming wordt gedreven middels B.V. welke een belastbare winst maakt van maximaal € 200.000, bedraagt de marginale belastingdruk slechts 38,42%.

Voorbeeld 1 (2020)

Winst

€ 100,00

€ 100,00

MKB-winstvrijstelling

-€ 14,00

14,00%

Belastbare winst

€ 86,00

Verschuldigde IB

-€ 42,57

49,50% *)

Verschuldigde IB

-€ 0,49

3,50% **)

Totaal verschuldigde IB

-€ 43,06

Netto in privé

€ 56,94

Belastingdruk

43,06%

*) Volgens tarieftabel
**) Bijtelling in verband met aftrekbeperking

Echter door toepassing van diverse ondernemersfaciliteiten (die niet toegankelijk zijn voor ondernemingen welke zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting) en de tarieven in de lagere schijven voor de inkomstenbelasting was de keuze voor een IB-onderneming in veel gevallen desondanks vaak voordeliger.

Hoe wordt de winst bij een IB-onderneming en bij een BV belast in 2021?

Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt (conform de voorgestelde wetswijzigingen 2021) het hoogste tarief nog steeds in box 1 49,5%. Daarnaast wordt de MKB-winstvrijstelling tegen een nog lager tarief in aftrek gebracht. Voor 2021 komt hierdoor de hoogste tariefschijf na MKB-vrijstelling uit op 43%. In latere jaren wordt het zelfs in aftrek gebracht tegen het laagste tarief, waardoor het voordeel van de MKB-vrijstelling verder afneemt. Dit betekent dat in 2021 de marginale belastingdruk voor een IB-ondernemer 43,06% is.

Voorbeeld 2 (2021)

Winst

€ 100,00

€ 100,00

MKB-winstvrijstelling

-€ 14,00

14,00%

Belastbare winst

€ 86,00

Verschuldigde IB

-€ 42,57

49,50% *)

Verschuldigde IB

-€ 0,91

6,50% **)

Totaal verschuldigde IB

-€ 43,48

Netto in privé

€ 56,52

Belastingdruk

43,48%

*) Volgens tarieftabel
**) Bijtelling in verband met aftrekbeperking

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het tarief in de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting verlaagd naar 15%. Het tarief in box 2 bedraagt in 2021 26,9%. Wanneer de onderneming in 2021 wordt gedreven door middel van een B.V. die een belastbare winst maakt van maximaal € 245.000, bedraagt de marginale belastingdruk 38,42%.

Voorbeeld 3 (2021)

Winst voor VPB

€ 100,00

Vpb

-€ 15,00

15,00%

Netto-winst

€ 85,00

AB-claim

-€ 22,865

26,9%

Netto in privé

€ 62,135

Belastingdruk

37,86%

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat de belastingdruk van ondernemingen die worden gedreven in de IB en in een BV-structuur fors uit elkaar beginnen te lopen. De uiteindelijke effectieve belastingdruk is niet alleen afhankelijk van de ondernemingswinst. De privésituatie van de desbetreffende cliënt is ook van belang voor bepaling van de effectieve belastingdruk. Uiteindelijk kan de fiscale positie in een BV-structuur nog worden geoptimaliseerd door middel van het vaststellen van het loon met inachtneming van de wet- en regelgeving omtrent het gebruikelijk loon.

IB-onderneming wordt fiscaal onaantrekkelijker ten opzichte van de B.V.

Daarnaast zijn er per 2021 nog een paar wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de IB-onderneming mogelijk fiscaal onaantrekkelijker wordt:

  • de zelfstandigenaftrek wordt nog verderversoberd;
  • andere ondernemersaftrekken zijn ook tegen een nog lager tarief aftrekbaar.

Wellicht kan het voordelig zijn om de huidige structuur van de onderneming te wijzigen, wat op verschillende manieren kan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Inbreng van de IB-onderneming in een B.V.-structuur (ruisend dan wel geruisloos of door middel van een activa/passiva transactie);
  • Omzetting van de VOF of maatschap in personal holdings en daaronder een werk-B.V.

Ook kan een wijziging van de ondernemingsstructuur een interessant moment zijn om een splitsing aan te brengen tussen het onroerend goed wat aanwezig is binnen de onderneming en de daadwerkelijke ondernemersactiviteiten.

Tot slot: waar ligt het omslagpunt?

Wanneer er sprake is van een belastbare winst van € 150.000 in 2020 ligt daar ongeveer het omslagpunt wanneer de IB-onderneming niet meer fiscaal aantrekkelijk is ten opzichte van de BV-structuur. In 2021 ligt dit bedrag nog lager. Uiteindelijk is ook de hoogte van de toekenning van het loon en de privésituatie van de desbetreffende cliënt hierbij van belang.

Graag reken ik voor u voor wat gezien de wetswijzigingen voordeliger is, een IB-onderneming dan wel een B.V.. Overweegt u om voor cliënten de ondernemingsstructuur te wijzigingen, neem dan gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde dossiers

11 mei 2023

Eenmanszaak omzetten in BV of juist niet? Reken uit wat fiscaal voordeliger is!

29 augustus 2022

IB-onderneming geruisloos omzetten in BV?

20 september 2021

Exploitatie onroerende zaken vormt geen materiële onderneming, aldus Hoge Raad in navolging van het Hof

2 september 2021

Voorkom verliesverdamping! Verlenging verliescompensatie geldt niet voor verlies 2012

Onderneming in BV-vorm in 2021 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming · Fiscaal Vanmorgen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 6044

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.