Levensmiddelenrecht | Food & Feed Law | Voedingsmiddelenrecht | Slijpen Legal (2024)

Slijpen Legal BV is uw aanspreekpunt waar het gaat om juridisch advies over voedingsmiddelenrecht, de Warenwet, voedselveiligheidsnormen en certificeringen. Het levensmiddelenrecht is complex en u bent gebonden aan de op dit moment geldende wetgeving dienaangaande. Onze juristen dragen up to date kennis van food & feed law, nieuwe voedingsmiddelen, dieetsupplementen, CBD-olie, botanicals, gezondheidsclaims en biotechnologie.

Voeding is een primaire levensbehoefte.

Ook bij de registratie van merkenrechten en handelsnaambescherming fungeren wij graag als uw sparring partner. Slijpen Legal BV hanteert daarbij een multi-disciplinaire benadering met een focus op de niche van voedsel en recht.

Wij spreken uw taal. Van fast food tot fine dining.

De Warenwet geeft regels over voedsel

In Nederland geeft de Warenwet uit 1935 voorschriften over de hoedanigheid en aanduiding van eetwaren en drinkwaren. Artikel 1 van de Warenwet geeft aan wat er onder levensmiddelen dient te worden verstaan:

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. waren: roerende zaken waaronder eetwaren, met inbegrip van kauwpreparaten andere dan tabak, en drinkwaren alsmede bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onroerende zaken;

b. eet- en drinkwaren: levensmiddelen, bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

c. technisch voortbrengsel: iedere technisch voortgebrachte waar, niet zijnde een eet- of drinkwaar;

d. Onze Minister:

1°. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dan wel

2°. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover het te nemen besluit of te regelen onderwerp voor beroepsmatige toepassing bestemde technische voortbrengselen betreft of indien het te nemen besluit of te regelen onderwerp liften, containers, drukvaten van eenvoudige vorm of drukapparatuur en samenstellen daarvan dan wel explosieveilig materieel betreft;

e. verhandelen: het te koop aanbieden, uitstallen, tentoonstellen, verkopen, afleveren of voorhanden of in voorraad hebben van een waar;

f. bijlage: de bijlage, bedoeld in artikel 32b;

g. verordening (EEG) nr. 2913/92: verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302).

2. Deze wet is niet van toepassing ten aanzien van hetgeen geschiedt in de sfeer van de particuliere huishouding of van een daarmee bij algemene maatregel van bestuur gelijkgestelde andere huishouding, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur ten aanzien van technische voortbrengselen anders kan worden bepaald.

3. Deze wet is ten aanzien van het voorhanden of in voorraad hebben van een waar niet van toepassing indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de waar niet voor aflevering en indien het een technisch voortbrengsel betreft, tevens niet voor gebruik bestemd is. Voorts is deze wet ten aanzien van het afleveren van een waar niet van toepassing indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het afleveren geschiedt ter vernietiging van de waar of om de waar in overeenstemming te brengen met regels, bij of krachtens deze wet met betrekking tot die waar gesteld.

4. Bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels kunnen een beperking inhouden tot daarbij omschreven categorieën van gevallen. Met betrekking tot het verhandelen van waren kunnen zij eveneens een beperking inhouden tot een of meer der in het eerste lid als verhandelen aangemerkte handelingen.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van verplichtingen voortvloeiende uit een internationaal verdrag voorts krachtens deze wet gestelde regels, bij de maatregel aangegeven, ten aanzien van waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, of voor bij de maatregel omschreven categorieën van gevallen geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden verklaard. Van de plaatsing van de algemene maatregel van bestuur wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Food Startups

Voor startups en scale-ups die zich begeven op het terrein van de voedsel en warenindustrie is kennis van de relevante wettelijke bepalingen van essentieel belang. Zoals de regels over EFSA claims. Neem een food startup als voedselfabrikant of als startend bedrijfje in de verpakkingsindustrie. Voor een food startup is het van belang dat de algemene voorwaarden op orde zijn en in lijn met de specifieke bedrijfsvoering.

Merkrechten en handelsnaam

Maximalisatie van uw IE-rechten portfolio. Daar draait het om wanneer u ons als food entrepeneur opdracht geeft tot merknaamregistratie en handelsnaambescherming. Uiteraard bezien onze juristen met specialisatie het intellectueel eigendomsrecht of er cumulatie van industrieel eigendom mogelijk is. We kijken daarbij niet alleen naar Kamer van Koophandel inschrijving en deponering van woordmerk en beeldmerk bij het Benelux bureau voor de Intellectuele Eigendom in den haag (BBIE/BOIP). Slijpen Legal BV kijkt ook naar de mogelijkheden van octrooirechten en het modellenrecht. Zodat de waarde van uw producten, diensten en ideeën ten volle kan worden beschermd en geëxploiteerd.

Europese voedselregelgeving

Ook op Europees niveau hebben we te maken met voedselrichtlijnen en levensmiddelen verordeningen. Op internationaal niveau kennen we daarnaast de voedselrichtlijnen en voedselstandaarden uit de Codex Alimentarius. Zo zien we dat er op verschillende niveaus wordt nagedacht over rechten, plichten en regulering, zowel in de publieke als in de private sector. Kerndoelen van Europese voedselregelgeving zijn marktregulering, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Die regels komen dan bijvoorbeeld tot uitdrukking in voedselveiligheidssystemen zoals HACCP-normen.

Volksgezondheid

Het Europees levensmiddelenrecht geeft bevoegdheden aan nationale overheden, stelt eisen aan bedrijven die zich bezighouden met voeding en tracht met dit alles de belangen van consumenten (European Citizens) te waarborgen, en daarmee de volksgezondheid.

Food & Feed Law

Het levensmiddelenrecht maakt van oudsher onderscheid tussen voedingsmiddelen bestemd voor menselijke consumptie enerzijds en diervoeders voor veterinaire consumptie anderzijds. behelst met andere woorden regels over levensmiddelen en diervoeders. Binnen de categorie diervoeders wordt vervolgens weer het onderscheid gemaakt tussen voeding voor huisdieren en veevoeders. Fabrikanten van diervoeders en voedingsdeskundigen gebruiken daarnaast ook wel de term nutritionist als aanduiding voor hun professie.

Zoekt u een jurist of advocaat die verstand heeft van voedselregels aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Novel foods

Bij novel foods denkt u wellicht direct aan de replicator uit Star Trek. 3D Printing van voedingsmiddelen is inmiddels geen science fiction meer, maar science fact. Dit noemen we 3D food printing. Zoals er wettelijke regels gelden voor de traditionele voedingsindustrie, zo zijn fabrikanten van novel foods evenzeer gebonden aan levensmiddelenwetgeving. Novel foods zijn levensmiddelen die nog niet op de Europese markt werden verhandeld voor 15 mei 1997.

Nieuwe voedingsmiddelen, 3D Food Printing en GMO

Nieuwe voedingsmiddelen zijn aan speciale regels gebonden. Voorbeelden van nieuwe voedingsmiddelen zijn – naast 3D food printing - voedingssupplementen en genetisch gemodificeerde organismes (GMO) tot stand gekomen met de innovatieve mutagenese techniek CRISPR-Cas. Voor nutriënten en farmaceutica kennen we in dat verband het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Om de toegelaten te worden op de consumentenmarkt dient er een toelatingsprocedure te worden gevolgd bij het Bureau nieuwe voedingsmiddelen. Dit bureau is onderdeel van het CBG.

Botanicals en ingrediënten

Bekende voorbeelden van botanische middelen zijn plantenextracten. Ook bij voedingsingrediënten denken we al snel aan kruiden en plantaardige stoffen. Ingrediënten kunnen echter ook uit chemische (hulp)stoffen bestaan, of houdbaarheidsverhogende en suikervervangende stoffen. Denk aan de bekende E-nummers. Een en ander dient correct op het etiket van een product te worden vermeld.

Ook voor botanicals en ingrediënten moet er een aanvraagprocedure tot markttoelating worden gevolgd. Om toegelaten te worden als nieuw levensmiddel of voedingsingrediënt dient er zowel Europese toelating als toelating op nationaal niveau (in een Lidstaat) te worden binnengehaald. Er kan gekozen worden tussen autorisatie en notificatie.

Landkaart levensmiddelenrecht

De Landkaart levensmiddelenrecht bevat een schematisch overzicht van de geldende Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van voeding. Het geeft een overzicht van de myriade aan Europese Verordeningen, WTO-regels en Nederlandse wetteksten inzake levensmiddelen. Gemeenschappelijke normstelling ten aanzien van het voedingsmiddelenrecht vinden we in Nederland terug in de Warenwet, waarin een zeer groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn terug te vinden.

Voedingsclaims op etiketten

We noemden het fenomeen EFSA claims hierboven al kort. Voedselclaims op etiketten vormen inmiddels een belangrijk juridisch onderwerp. Een fabrikant mag namelijk geen ongefundeerde voedingsclaims of gezondheidsclaims aanbrengen in de etikettering van zijn producten. De gezondheidsclaims op de labels van superfoods of kruiden moeten wetenschappelijk zijn bewezen. Dat is iets anders dan klinisch getest.

Gezondheidsclaims op verpakkingen

Ook gezondheidsclaims op verpakkingen van voedingssupplementen moeten een wetenschappelijke basis hebben. Als er geen voldoende mate van wetenschappelijk onderzoek en bewijs voorradig is inzake de bewering dat een bepaald superfood of voedingssupplement gezondheidsvoordelen met zich mee brengt bij inname, mag de producent dit niet als zodanig richting de consument marketen. De fabrikant mag niet onbeperkt en ongefundeerd gezondheidsclaims aanbrengen op verpakkingen.

Er gelden derhalve wettelijke regels ten aanzien van de toelaatbaarheid van voedselclaims en gezondheidsclaims. Dit geldt evenzeer voor geneesmiddelen en alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen.

Ook hier zien we een overlap tussen ‘voedselrecht’ en het geneesmiddelenrecht.

Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV 2015)

In Nederland kennen we de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen uit 2015. Voedselreclame is dus ook gebonden aan regels. Het gaat hier om zaken als reclame uitingen ten aanzien van portiegrootte, voedingswaarde, smaak en passendheid in een verantwoord dieet patroon. Naast de regels voor levensmiddelenreclame zijn de wettelijke voorschriften op het gebied van etikettering, voedingswaardeaanduidingen en voedings- en gezondheidsclaims van toepassing op voedselreclames.

Reclamecode voor Cosmetica en Geneesmiddelen

Voor cosmetische producten en farmaceutica gelden respectievelijk de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015, de Code reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH) en de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP). Andere bijzondere codes waarmee u als levensmiddelenfabrikant te maken zou kunnen krijgen zijn de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) en de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014.

Bij de marketing en labelling van uw product zijn er zobezien een hoop zaken waar u zich rekenschap van zult moeten geven.

Wilt u weten welke regels voor voedingsmiddelen op u van toepassing zijn? Neem dan contact op met een jurist levensmiddelenrecht van Slijpen Legal BV.

Levensmiddelenrecht | Food & Feed Law | Voedingsmiddelenrecht | Slijpen Legal (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6038

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.